Thông tin cổ đông

Nghị quyết và Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

19/01/2021 16:01:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
  1. Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  2. Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

20/11/2020 15:23:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho đến khi hoàn tất các thủ tục bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.


Download

Về việc mất giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông

15/10/2020 14:34:27
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo về việc mất giấy Chứng nhận sở hữu cổ phần của Cổ đông Cao Xuân Cường.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Nhựa Tân Tiến

09/10/2020 15:18:30
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc điều chỉnh nội dung dự án đầu tư Nhà Máy Sản Xuất Bao Bì Nhựa Tân Tiến.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

V/v: Thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới (Ref: The new form of Certificate of Share Ownership)

17/09/2020 15:58:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc thông qua biểu mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Biên bàn họp Hội đồng quản trị về việc thông qua biểu mẫu Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
Thông báo về việc thay đổi mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới
VSD Thông báo cập nhật Mẫu giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :