Thông tin cổ đông

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc miễn nhiệm, bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quàn trị, Tổng Giám Đốc, Thư ký Hội đồng quản trị

24/04/2021 09:43:55
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, Miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật, bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  2. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  3. Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
  4. Biên bản họp về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám Đốc và là người đại diện pháp luật của Công ty.
  5. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
  6. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị kiêm người phụ trách quản trị Công ty.
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

13/03/2021 11:13:39
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

11/03/2021 14:41:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

19/01/2021 16:01:18
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam.
  1. Nghị quyết thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
  2. Biên bản họp thông qua việc vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam

Gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

20/11/2020 15:23:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho đến khi hoàn tất các thủ tục bầu, bổ nhiệm Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ mới 2021 - 2026.


(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)
Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
Biên bản họp Hội đồng quản trị về việc gia hạn nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.


Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :