Thông tin cổ đông

Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

27/04/2022 11:11:28
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
  1. Nghị quyết về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026
  2. Biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2021 - 2026

Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc và từ nhiệm của Thành viên Hội đồng Quản Trị

02/04/2022 14:41:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc từ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026, Thanh viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026. 


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:Biên bản họp về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026
  1. Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quàn trị và thành viên hội đồng quản trị của Công ty.
  2. Biên bản họp về việc miễn nhiệm Chủ tịch hội đồng quàn trị và thành viên hội đồng quản trị của Công ty.
  3. Thư từ nhiệm
Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

18/03/2022 12:25:20

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN

                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Download

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/03/2022 08:06:09
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

(Vui lòng xem tệp tin đính kèm)

Nghị quyết và biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

11/02/2022 14:26:33
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Biên bản họp và Nghị quyết về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

  1. Biên bản họp của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát
  2. Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :