Quy chế quản trị Công ty

Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

28/01/2022 14:29:32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Vui lòng xem file đính kèm
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2021 16:59:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi lần thứ 11)

06/05/2021 14:04:02
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2014 sửa đổi lần thứ 11 ngày 04/05/2021.


Vui lòng xem file đính kèm

Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

23/04/2021 16:19:17
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 

Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.

23/04/2021 16:16:46
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 
Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm Soát
Regulations of Operation of The Board of Management and Board of Supervisors

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :