Quy chế quản trị Công ty

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (sửa đổi lần thứ 12) - Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

21/02/2023 09:47:49
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông  Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Đăng ký lần đầu ngày 28/12/2014 sửa đổi lần thứ 12 ngày 14/02/2023.
Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  2. Thông báo thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

30/01/2023 15:50:52
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022

Vui lòng xem file đính kèm
Download

Báo cáo tình hình Quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/07/2022 11:06:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

28/01/2022 14:29:32
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2021

Vui lòng xem file đính kèm
Download

Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021

30/07/2021 16:59:21
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                         (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng gởi đến Quý Cổ đông báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2021.

Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :