Đại hội cổ đông

Công bố Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

27/04/2022 10:32:05
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2022

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026

15/04/2022 19:17:14
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử  thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết

Danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử thành viên bổ sung Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ 2021 - 2026
List of Nominated / Self-Nonminated candidates for additional members of the BOM & BOS Term 2021 - 2026

Thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/04/2022 16:10:11
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                            (Mã chứng khoán: TTP)
Xin trân trọng thông báo Triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022:
 • Ngày tổ chức Đại hội: 8h30 ngày 26/04/2022.
 • Địa điểm: Trụ sở Công ty – Lô II4, II5, II10, II11 – Cụm 4 – Nhóm CN2 – Khu Công nghiệp Tân Bình – Đường số 13 – Phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú – Tp. HCM.
 • Time: 8:30 AM, 26th April 2022
 • Location: Head office of Tan Tien Plastic Packaging JSC – Lot II4-II5-II10-II11, Group 4, Industrial group II, Tan Binh Industrial Zone, Road no.13, Tay Thanh Ward, Tan Phu District, HCMC”
          Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Thông báo triệu tập đại hội hội đồng cổ đông thường niêm năm 2022
 2. Phiếu ủy quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
 3. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2022 (Vietnamese)
 4. Tài liệu Đại hội Cổ đông năm 2022 (English)

Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022 14:37:38
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022. 


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết
 1. Nghị quyết Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022
 2. Biên bản họp Hội đồng quản trị

Công bố Nghị Quyết và Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

23/04/2021 15:57:10
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ NHỰA TÂN TIẾN
                                    (Mã chứng khoán: TTP)

Xin trân trọng thông báo đến Quý vị cổ đông Nghị quyết đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.


Vui lòng xem file đính kèm để biết thêm chi tiết:
 1. Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021
 2. Biên bản Đại hội Cổ đông thường niên năm 2021

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :