Điều lệ Công Ty

Download

Điều lệ công ty cp bao bì nhựa Tân Tiến

08/07/2017 10:19:50
Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2017 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 07 tháng 07 năm 2017 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/07/2017 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.
Download

Điều lệ công ty cp bao bì nhựa Tân Tiến

30/09/2015 08:27:36
Điều lệ Công ty Cổ Phần Bao Bì Nhựa Tân Tiến
Điều lệ này được cổ đông của Công ty  thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông 2015 tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản vào ngày 29 tháng 9 năm 2015 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/09/2015 theo quy định của của Luật Doanh nghiệp 2014.

Gửi Email cho bạn bè

Người gửi : Người nhận :
Email người gửi : Email người nhận :
Nội dung :